ביום 28.11.2023 פורסם חוק המאריך את התקופה לעניין דירת מגורים יחידה ומזכה.

בהתאם לסעיף 3 לחוק נקבעה הארכה של 3 חודשים מהיום האחרון של התקופה הקובעת (3 חודשים מיום 7.10.2023) או 3 חודשים מהיום שבו הייתה אמורה להסתיים התקופה הרלוונטית לגבי משפרי דיור היכולים להחזיק בשתי דירות מגורים ועדיין להיחשב כמחזיקים של דירה יחידה לצורך הטבות המס הניתנות לבעלים של דירה יחידה.

לפיכך, מי שהתחייב למכור את הדירה עד ליום 10.10.2023, יעמדו לרשותו 3 חודשים נוספים מהיום האחרון של התקופה הקובעת, קרי עד ליום 7.4.2024. מי שעבורו המועד האחרון למכירת הדירה חל ביום 15.2.2024, יעמדו לרשותו 3 חודשים נוספים, קרי עד ליום 15.5.2024.

בודק...