דייר סרבן בתמ"א 38

בפס"ד שניתן לאחרונה במסגרת תביעה נגד דייר סרבן בפרויקט תמ"א 38 (הריסה ובנייה) נקבע כי בגדר הרוב הנדרש לצורך פרויקט תמ"א 38 תתאפשר רק פגיעה שאינה מהותית בדירות הקיימות (מקום בו הדירות נותרות על כנן) או בדירות התמורה יחסית לדירות המוצא (מקום בו הבניין נהרס ונבנות דירות חדשות) והכל כאשר הפגיעה הכרחית למימוש הפרויקט וננקטת באופן שוויוני.

ככל שייקבע כי העבודה באה בגדרו של חוק החיזוק, לא יהיה בפגיעה הקניינית הגלומה בה כשלעצמה, כדי לאיין את האפשרות לאשרה ככל שיתקיימו התנאים הקבועים בהוראות החוק הספציפיות.

בודק...