האם, בבית משותף, רשאים רק בעלי "תו נכה" להחנות את רכבם באופן בלעדי בחניות הנגישות שבבית המשותף?

בפס"ד שניתן לאחרונה עמדה לדיון סוגיית חניה נגישה בבית משותף. בתכנית היתר הבניה של הבית המשותף סומן מקום חניה בסמל של "חנית נכים" כאשר בהתאם למסמכי הבית המשותף מקום חניה זה לא הוצמד לאחת מהדירות בבית המשותף והוא מהווה רכוש משותף.

ללוי, אחד מבעלי הדירות בבית תג נכה לרכב, כאשר לדירתו בבית צמודה חניה אחרת, והוא מבקש מתן זכות שימוש ייחודית ובלעדית גם בחניה הנגישה. האם יש להיענות לדרישתו?

בפס"ד נקבע כי מתן זכות שימוש ייחודית ובלעדית ללוי בחניה הנגישה כפי שמבוקש במקרה זה, עלולה לקפח את זכויות כלל בעלי הדירות לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף והיא אינה הוגנת כלפיהם מחד גיסא ומנגד כל עוד ללוי חניה צמודה אחרת, אין באי מתן זכות שימוש ייחודית כזו, לגרוע מזכותו של לוי לנגישות.

בודק...