הסמכות לדון בתובענה כספית בין הגוף המתחזק לבין בעלי הדירות נתונה באופן ייחודי למפקח על המקרקעין

בפס"ד שניתן לאחרונה נדונה שאלת סמכותו העניינית של בית המשפט בתביעה בגין תשלום חוב של בעלי הדירות לגוף המתחזק מכוח הסכם אחזקה וניהול.

בפס"ד נקבע שבמקרים בהם נקבעה הסמכות בחוק ספציפי, יחולו הוראותיו. במקרה דנן, על פי סעיף 72(א) לחוק המקרקעין, נקבעו התנאים לבחינת סמכותו של המפקח על המקרקעין שהינם שניים: האחד, סכסוך בין בעלי דירות בעניינים המנויים בסעיף; והשני, זהות הצדדים – בין בעלי דירות, לרבות מתחזק.

המסקנה היא כי בית המשפט נעדר סמכות לדון בתובענה כספית שבין הגוף המתחזק לבין בעלי הדירות והסמכות לדון בה נתונה, באופן ייחודי, למפקח על המקרקעין. 

בודק...